Alle tiders historie

Baseerklæringen

Den 29. januar 1949 advarte Sovjetunionen i en note mot norsk tilslutning til NATO.  Her følger et utdrag fra den norske regjerinmgens svar 5. mars 1949, kalt baseerklæringen:

“Den norske regjering ber sovjetregjeringen være forvisset om at Norge aldri vil medvirke til en politikk som har aggressive formål. Den vil aldri tillate at norsk område blir brukt i en slik politisk tjeneste. Den norske regjering vil ikke tiltre noen overenskomst med andre stater som innebærer forpliktelser for Norge til å åpne baser for fremmede makters stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep.

Norge og Russland har levet fredelig ved siden av hverandre som granneland i uminnelige tider og den norske regjering er forvisset om at Sovjet-Samveldets regjering kjenner vårt lands ubrutte tradisjoner i arbeidet for fred og våre ønsker om å stå i et vennskapelig forhold til alle fredselskende folk (...)

Den norske regjering har gjennomgått Sovjet-Samveldets regjerings siste erklæring med oppriktig vilje til å forstå og til å komme imøte ønsket om at det må herske klarhet i naboforholdet mellom de to land. Det ønsker derfor å gjenta på den mest kategoriske måte at den hverken vil medvirke til en politikk som har aggressive formål eller åpne baser for fremmede makters stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep.

Den ønsker videre å fastslå at vurderingen av om det foreligger trusler om angrep mot vårt land ikke i noe tilfelle vil bygge på løse og provokatoriske rykter. Bare kjensgjerninger skal danne grunnlaget for avgjørelsen av hvilke skritt som bør tas til landets forsvar, og det er selvsagt den norske regjerings egen vurdering det her er tale om”.

Kilden er hentet fra menneskeritid2@cappelendamm.no

 

1. Hva slags kilde er dette?

2. Hva er hovedbudskapet fra den norske regjeringen til Sovjetunionen?

3. Norges forhold til Sovjetunionen bar preg av avskrekking og beroligelse. Hva lå i dette?

4. Hvilken holdning inntok Norge senere til spørsmålet om ha atomvåpen på norsk jord?

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider