Alle tiders historie

To regjeringserklæringer (kildeoppgave)

Utdrag fra regjeringen Hornsruds tiltredelseserklæring 31. januar 1928:

 "På vegne av Det norske Arbeiderparti, som regjeringen er utgått av, fremlegges den følgende erklæring:

Det norske Arbeiderpartiets oppgave – utformet i partiets program – er å gjennemføre en socialistisk samfundsordning i Norge. Regjeringen er imidlertid klar over at øieblikkets maktforhold står hindrende i veien for en dyptgående social omdannelse, men den har til hensikt i alle sine handlinger å la sig lede av hensynet til arbeiderklassens og hele det arbeidende folks interesser og til å lette og forberede overgangen til et socialistisk samfund...”

 

Utdrag fra regjeringen Nygaardsvolds tiltredelseserklæring 21.mars 1935:

 “På regjeringens vegne har jeg den ære å avgi følgende erklæring til Stortinget:

Regjeringen, som er utgått fra Det norske Arbeiderparti, er klar over at den partimessig sett ikke har et flertall i Stortinget bak seg. Men den er båret frem av det sterke og voksende krav ute i folket om at statsmaktene med alvor og plan skal gripe inn i den krisen som nu i mange år har rådd i norsk nærings- og arbeidsliv.

I samarbeid med Stortinget vil regjeringen sette all sin evne inn på kampen mot krisen, og den viser i så måte til programmet for Det norske Arbeiderparti og de fremleggene partiet har utformet.

Dens nærmeste oppgave og viktigste oppgaver blir da å fremme samarbeid og organisasjon innenfor næringsliv, verne om og søke bedret lønnsomhet i alt produktivt arbeid, støtte tiltak som kan skape nye arbeidsmuligheter, og gjøre alt den kan for at flere og flere kan komme i arbeid (…). De byrder som reisningsarbeidet krever, må bares av det hele samfund og søkes fordelt under omsyn til økonomisk evne, arbeidslivets trivsel og det nasjonale fellesansvar…”

 Begge kilder hentet fra Hansen m.fl. (2008): Mennesker i tid 2, CappelenDamm.

 Oppgaver:

1. Hvorfor kan kildene kalles normative?

2. Sammenlikn politiske mål og politisk retorikk i de to kildene.

3. Hvordan gjenspeiler de to kildene Arbeiderpartiets utvikling i mellomkrigstiden?

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider