Alle tiders historie

Utviklingen i USA fram til 1860

 

Bruk utdraget fra Store norske leksikon, læreboka og eventuelle andre kilder til å svare på oppgavene.

“Innenriks var det samtidig en kraftig ekspansjonstid. En rekke nye stater ble opptatt i unionen: Vermont 1791, Kentucky 1792, Tennessee 1796 og Ohio 1803. I 1803 ble det daværende Louisiana kjøpt av Frankrike (Louisiana-kjøpet). Dermed ble unionens territorium økt med ca. 140 prosent, som skulle gi grunnlag for 13 nye stater. Under Monroe ble 7 nye stater opptatt: Louisiana, Indiana, Mississippi, Illinois, Alabama, Maine og Missouri. Florida ble kjøpt av Spania (avtale fra 1819, formell overtakelse 1821) og senere opptatt som stat. Texas rev seg fri fra Mexico og ble stat 1845. Etter krigen med Mexico (1846–48) ble California ny delstat, og territoriet New Mexico ble senere til delstatene Arizona og New Mexico. Så fulgte Iowa og Wisconsin, slik at antallet stater i unionen kom opp i 30 i 1850.

I nasjonal produktivitet var det også kraftig ekspansjon både i nord- og sørstatene. Fra 1790-årene ble det en voldsom vekst av bomullsplantasjene i sørstatene. En viktig årsak var at bomullsdyrkingen ble mekanisert under den industrielle revolusjon i 1790-årene. Samtidig skjøt industrien, særlig bomullsindustrien, like voldsom fart i nord. Det ble også innført moderne samlebåndsindustri, først for våpen og deretter på andre industriområder. Mens det i nordstatene vokste frem et industriproletariat (men også et stort antall frie enkeltbønder i nordvest), ble jorden mer og mer samlet på de store plantasjeeieres hender i sør. Selv om Kongressen i 1807 definitivt nedla forbud mot slaveimport, ble slavearbeid nå for alvor grunnlaget for bomullsdyrkingen i sørstatene. Her stod kravet om frihandel sterkt, mens det i nord stadig sterkere ble krevd høyere tollsatser til vern for den nye industrien.

Slaveriet, og spesielt utbredelsen av det, stod etter hvert frem som det store politiske spørsmål. I 1820 ble det oppnådd en kompromissløsning («Missourikompromisset»), som satte en bestemt nordgrense for slavehold. I 1850 var forholdet mellom slavestater og såkalte frie stater likt – 15 av hver. Kansas-Nebraska-avtalen av 1854 gav imidlertid de nye statene rett til selv å bestemme gjennom avstemning om de ønsket slaveri eller ikke.

Striden om slaveriet tilspisset de politiske skillelinjer. Føderalistgrupperingen fra uavhengighetsperioden var tidlig gått i oppløsning, og antiføderalistene gikk over i nye partidannelser – først under navnet det demokratisk-republikanske parti og siden som det demokratiske, som i prinsippet satt med den politiske makt frem til 1860. Ideologien la vekt på et fritt og åpent samfunn der individet ikke skulle hemmes unødig av inngrep fra nasjonale myndigheter. Selv om demokratene på denne tid festet mer lit til lokale og delstatlige myndigheter, var det lite tiltro også til slike former for offentlighet. Kampen om slavespørsmålet førte imidlertid til dannelsen av et nytt parti, det republikanske, som var motstander av slaveriet og tilhenger av proteksjonisme, salg av unionsjord til frie bønder – og av et mer sentralisert statsstyre. Ved presidentvalget 1860 seiret republikanerne med sin kandidat Abraham Lincoln.”

Kilde: https://snl.no/USAs_historie#menuitem3

Oppgaver:

1. Hvor mange britiske kolonier var det opprinnelig på østkysten av Nord-Amerika før frigjøringskrigen?

2. Hvor mange delstater besto USA av i 1850?

3. Hvilke forskjeller i økonomisk, sosial og politisk utvikling gjorde seg gjeldende mellom nordstatene og sørstatene på 1800-tallet?

4. Hva gikk Missouri-kompromisset og Kansas-Nebraska-avtalen ut på?

5. Hvilke to store politiske partier vokste fram på 1800-tallet, og hva sto de for?

6. Hvem vant presidentvalget i 1860? Undersøk hvilke konsekvenser valget fikk for forholdet mellom nordstatene og sørstatene.

Lenker

Om tilværelsen som slave: Filmstudieark til 12 Years a Slave

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider