Alle tiders historie

Kildeoppgave: Den amerikanske uavhengighetserklæringen

Den amerikanske uavhengighetserklæringen av 4. juli 1776 (utdrag):

 «Vi mener det er en selvinnlysende sannhet at alle mennesker er født like, at de alle har fått visse umistelige rettigheter av sin skaper, og at retten til liv, frihet og streben etter lykke er blant disse. Vi mener at regjeringer er innstiftet blant menneskene for å sikre disse rettighetene, og at de bygger sin rett til å styre på samtykke fra dem de styrer over. Når en styreform blir slik at den skader disse formål, har folket rett til å avskaffe den og sette opp et nytt styre, bygd på de grunnsetninger og organisert i de former som synes best skikket til å sikre velferd og lykke. Disse kolonier har tålmodig funnet seg i mye, men nå er det blitt nødvendig for dem å forandre sitt tidligere styre. Den nåværende engelske konges historie er historien om gjentatte krenkelser og overgrep, som alle har det direkte mål å opprette et absolutt tyranni over disse statene. For å bevise dette vil vi legge kjensgjerningene fram for en upartisk verden: Kongen av Storbritannia har holdt stående hærer blant oss i fredstid uten samtykke av våre lovgivende forsamlinger. Han har alliert seg med andre (dvs. det engelske parlament) for å tvinge på oss en lovgivning som er fremmed for vår forfatning og ikke godkjent av våre lover, og disse såkalte lovene har han gitt sin sanksjon til. Han har frasagt seg regjeringen i disse kolonier ved å erklære at de står utenfor hans vern og ved å føre krig mot dem. (...) Vi representantene for Amerikas forente stater, erklærer derfor at disse forente koloniene er og med rette bør være frie og uavhengige stater, og at de er løst fra all troskap mot den britiske krone, og at all politisk forbindelse mellom dem og den britiske stat er og bør være fullstendig oppløst. (...)» .

Fra K. Fossum m.fl. (2008): Historie Vg3, Arbeidsbok. CappelenDamm.

 

Oppgaver:

  1. Hvilke sider ved John Lockes politiske tenkning finner du igjen i erklæringen? På hvilken måte skiller den seg fra Lockes tenkning?
  2. Hvordan argumenterer koloniene for løsrivelsen fra Storbritannia?
  3. Hva slags kilde er dette? Bruk kildebegrepene i oppslaget «Historieforståelse og metoder» i læreboka.
  4. Hvilke kildekritiske perspektiv bør du ha på teksten?
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider