Alle tiders historie

Straffen for majestetsfornærmelse og opprør

Fra Kong Christian 5 den Femtes Norske Lov, 6. bok, 4. kapittel:

1 Art.

Hvo som laster Kongen, eller Dronningen, til Beskæmmelse, eller deris og deris Børns Liv eftertragter, have forbrut Ære, Liv og Gods, den højre Haand af hannem levendis afhuggis. Kroppen parteris og læggis paa Stægle og Hiul, og Hovedet med Haanden sættis paa en Stage. Undkommer Misdæderen, og ikke kand lide paa Legemet, da bør Straffen at skee paa hans Billede og Efterlignelse. Er Misdæderen af Adel, eller højere Stand, da skal hans Vaaben af Bødelen sønderbrydis, og alle hans Livs Arvinger miste deris Stand og Stamme. 

2. Art.

Hvo, som enten med Raad, eller Daad, lader sig finde at ville bringe nogen Forandring i Kongens absolut Arve-Regæring, straffis paa lige Maade.

3. Art.

Hvo, som giør noget Oprør, samler, eller værver, Folk inden, eller uden Lands, giør Stæmpling enten med Indlændiske, eller Udlændiske, imod Kongen, eller Kongens offentlige Fiender enten med Raad, eller Daad, bistaar, være lige Straf undergiven.

Oppgaver:

1. Hva er straffen for å fornærme de kongelige eller gjør opprør mot kongens makt?

2. Hvorfor kan utdraget fra loven kalles en normativ kilde?

3. Hvordan bør du kildekritisk forholde deg til normative kilder?

4. En som ble straffet på de måter som er beskrevet i loven (faktisk enda verre) var Johann Friedrich Struensee i 1772. Finn ut hva han hadde gjort (lenken under kan være til nytte).

 

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider