Alle tiders historie

Begynte vikingtiden tidligere - og i øst?

Bruk læreboka og tekstene under til å svare på oppgavene.

Tekst 1: 

Fra boka Vikingenes verden (Spartacus forlag 2013) av historikeren Kim Hjardar:

" På 700-tallet lå europeiske havner, byer og kirkesentre stort sett forsvarsløse langs kystene, og ingen ventet angrep fra havet. Derimot virker det som om kontakten mellom skandinavene og folkene rundt Østersjøen fikk en voldelig karakter mye tidligere enn i vest. Gravfunn fra rundt år 700 bekrefter at skandinavene allerede da drev utstrakt krigføring og plyndring i regionen. I vest satte angrepene for alvor inn først omkring 780.  Vikingtiden er i hovedsak definert som en periode der høvdinger og konger bedriver utstrakt plyndring og krigføring ute i Europa og hjemme, og menneskene var hedenske. Det er derfor utfordrende å tidfeste vikingtiden som en epoke, men i tid strekker den seg hovedsakelig fra omkring 750 til år 1100, og starter antagelig noe tidligere i Baltikum enn i vest".

Tekst 2:  

Fra artikkelen "Vikingtiden begynte i Estland" i Illustert Vitenskap Historie nr. 2 1014:

" Knuste knokler, kløyvde kranier og avhogde lemmer. Skjelettene  i de to skipene på øya Saaremaa bærer tydelig preg av en hard og voldsom kamp mellom mange krigere. På flere skjeletter er det tydelig at de har kjempet mot flere motstandere samtidig. Funnene tyder på at krigerne kom fra Skandinavia, men hvor er uvisst. Arkeologene håper at en strontium-analyse av krigernes tenner kan avgjøre spørsmålet. Strontium er et radioaktivt mineral som lagres i tennene og kan avsløre hvor en person er vokst opp."

Sitatet ovenfor er et utdrag fra bladets omtale av et arkelogisk funn i byen Salme på den estiske øya Saaremaa i Østersjøen.  Funnet viste seg å inneholde levningene av 41 krigere og to vikingskip. Karbon 14-analyser viste at det ene skipet var bygd mellom 650 og 700 og at krigerne ble drept rundt år 750.

Tekst 3:

Fra boka Norsk historie 800-1300 (Det Norske Samlaget 2009) av historikeren Jon Viðar Sigurðsson:

"Det har vore vanleg å hevde at vikingperioden starta med angrepet på klosteret Lindisfarne i England den 8. juni 793 (...) I seinare år har det oppstått ein diskusjon mellom dei som vil forskyve starten på vikingtida bakover i tid, og dei som forsvarer det tradisjonelle standpunktet. Det er svært truleg at det har skjedd vikingangrep før 793. Vikingane opererte stort sett i små flokkar, som var den vanlege måten å føre krig på i Europa den tida. Samanlikna med andre krigarflokkar i denne perioden skilde vikingane seg først og fremst ut ved at dei var heidningar, og det var kanskje noko som først vart `oppdaga`ved angrepet på Lindisfarne. I denne soga er det elles mindre viktig om ein fastset starten på vikingtida til 793 eller nokre tiår før. Det endrar ikkje framstillinga på nokon måte. Tilgangen på kjeldemateriale frå perioden ca. 750-800 er så dårleg at det ikkje kan gi oss informasjon som kan hjelpe oss til å  forklare årsakene til at vikingtida begynte, eller opphavet til dei linjene vi vil følgje til seint ut på 1200-talet. Såleis set vi startåret for denne historia til ca. år 800. "

 

Oppgaver:

1. Hvilken periode regnes ifølge læreboka som vikingtiden?

2. Hvilken hendelse har tradisjonelt vært regnet som begynnelsen på vikingtiden, og hvorfor?

3. Hvorfor mener man at de døde krigerne som omtales i tekst 2, har vært vikinger? I hvilken grad mener du funnet samsvarer med innholdet i tekst 1? 

4. Hvorfor deler historikere fortiden inn i perioder? Hva legger de vekt på når de setter periodeskiller?

5. Diskuter om man bør endre den tradisjonelle tidfestingen av når vikingtiden begynte.  

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider